วิสัยทัศน์
           มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรดี ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บรรยากาศร่มรื่นสะอาด ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน
  2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผลและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนนำสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน
  4. ส่งเสริมให้ผุ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
  6. พัฒนาอาคารสาถนที่ สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานเป็นระบบ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างเป็นระบบ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
  9. พัฒนากิจกรรมอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
  10. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
 
เป้าหมาย 
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00
  2. สถานศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
  3. ครูพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนนำสู่การทำวิจัย ในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00
  4. ผู้เรียนร้อยละ 84.00 มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ผู้เรียนร้อยละ 84.00 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
  6. สถานศึกษามีอาคารสาถนที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อ การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
  7. ครู บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีขวัญกำลังใจในการทำงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88.00
  8. สถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
  9. สถานศึกษาพัฒนากิจกรรมอาหารกลางวัน และอนามัยโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ75.00
  10. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.00