วิสัยทัศน์
           มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรดี ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บรรยากาศร่มรื่นสะอาด ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน
 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผลและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนนำสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน
 4. ส่งเสริมให้ผุ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 6. พัฒนาอาคารสาถนที่ สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานเป็นระบบ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างเป็นระบบ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
 9. พัฒนากิจกรรมอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
 10. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
 
เป้าหมาย 
 1. สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00
 2. สถานศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
 3. ครูพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนนำสู่การทำวิจัย ในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00
 4. ผู้เรียนร้อยละ 84.00 มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5. ผู้เรียนร้อยละ 84.00 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 6. สถานศึกษามีอาคารสาถนที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อ การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
 7. ครู บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีขวัญกำลังใจในการทำงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88.00
 8. สถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
 9. สถานศึกษาพัฒนากิจกรรมอาหารกลางวัน และอนามัยโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ75.00
 10. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.00