ผู้บริหาร

นายวิทยา เทพยา
ผู้รับใบอนุญาต

 

          นายจักรพงษ์ เทพยา         
      ผู้จัดการ       
ดร.อัจจิมา มาศนิยม
ผู้อำนวยการ

นางสาววิรมย์ อากะโรภาษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางวิลาสินี ฤกษ์รุจิพิมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

 

 

ครูเนอร์เซอรี่ 

 

  

 

      นางใจดี  เขียวเจริญ

นางรพีพรรณ  ปันทรัตน์

 

 

ครูเตรียมอนุบาล

 

 

 
 
 

      นางสาวผกาทิพย์  โค่ยสัตยา                             นางสรยา  สุขสายแก้ว                                       นางสาวพราวตา  ศิริชา                              นาง ปริยากร สีนุ่น 

 

ครูผู้ช่วย

               

นางสาวปาริชาติ  แกล้วทนงค์

นางสาวจันทิมันต์  พันธ์คง

นางภัทราวรรณ  มัสนุช

นางพิมพา  แซ่ตั่น

   

นางพัทริญา  ปรีชา

นางขวัญธิดา  ขาวอินทร์

   

อนุบาล1

     
   

นางสาวนลินี  หวังดี

นางจันทร์เพ็ญ  สนธิ์ศิริ

นางซีส๊ะ  หมีคง

นางปริศนา  ขวัญทอง

       
     

นางจุฑามาศ ชมเชย

 

 

 

อนุบาล2

     
   

นางสาวศิริพร  แก้วชูแสน

นางกัลป์ภา  ศรีอุบล

นางสาวนงคราญ  ปรางสุวรรณ

นางสุนันท์  ทองญวน

อนุบาล 3

     
    
นางสุวณี  บุญทอง นางสุคนธ์  ใจบำรุง นางนางธนาพร  ล่องแก้ว  

ประถมปีที่ 1

     

 
 

นางละม้าย   จันทะ    

นายทวีวุฒิ  สังข์ทอง นางวราพร ทัพภะ  นางสาวพาตีเม๊า แสงอานนท์

ประถมปีที่ 2

     

  

 

นางสาวสมใจ  เพชรนิล

นางสาวนันทรัตน์ จันทร์แก้ว        

 

 

 

 

ประถมปีที่ 3 

 

   ประถมปีที่ 4 

 
  

นางมลฑา  ฆังรัตนะ

นางจิรโสภา  ชื่นนคร

นางจารุณี  วรรณพิบูลย์

นางสาวมยุรี  อุสมาน

ประถมปีที่ 5

 

   ประถมปีที่ 6

 
นางสาวฤทัยรัตน์  ขันธ์เกตุ นางสาวสุพัตรา จิตตะปาโล นางอัจจิรา  ปิ่นทองพันธ์ นางสาวจิตราพร  เพื่อนละภา
       
       

ครูพิเศษ

     
       
    

นายอรรถวิท  ตุลยกุล

นายสุทธิพงศ์  ขุนชิตร

นายบวร  เพชรรัตน์

 
    
นายสนทรรศ บุญอินทร นายปุณณวิช เพชรสุวรรณ นางสาวหนึ่งหทัย กระมล  
    นางวรัญญา ราชเรืองศรี