ผู้บริหาร

นายวิทยา เทพยา
ผู้รับใบอนุญาต

นางอัจจิมา มาศนิยม
ผู้อำนวยการ

นางสาววิรมย์ อากะโรภาษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางวิลาสินี ฤกษ์รุจิพิมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   

           

 
   

นายจักรพงษ์ เทพยา         
ผู้จัดการ       

 

ครูเนอร์เซอรี่

 

                                                                          

 

 

นางรพีพรรณ ปันทรัตน์     

 

 

ครูเตรียมอนุบาล

 

 

 
                 

 

 

 

 

ครูผู้ช่วย

      

           

     

น.ส.อนุสรา วงศ์สุวรรณ

   นางพัทริญา ปรีชา          นางพิมพา แซ่ตั่น

 

 

 

                                                        

น.ส.ใจดี เขียวเจริญ        น.ส.พราวตา ศิริชา          นางขวัญธิดา ขาวอินทร์ 

อนุบาล1

                               

               

นางปริศนา ขวัญทอง            นางจันทร์เพ็ญ  สนธ์ศิริ                นางสุวณี  บุญทอง                            

     

                               

        นางซีส๊ะ หมีคง                น.ส.วัลภา มะตาเฮ      

 

   
 

อนุบาล2

                           

นางชนากานต์ บุญศรี              นางสุนันท์ ทองญวน                                             

   

 

      

 

                  

น.ส.นงคราญ  ปรางสุวรรณ           นางอุมา เดชสงค์

 

 

อนุบาล3


                     
น.ส.ธนภรณ์ ศิริรักษ์    นางสุคนธ์ ใจบำรุง        น.ส.ผกาทิพย์ โค่ยสัตยา     นางธนาพร ล่องแก้ว     
   

 

 

บุคลากรระดับประถม

   ประถมปีที่ 1

          ประถมปีที่ 2

 

     

        

 

นางวราพร ทัพภะ

นางละม้าย จันทะ

นางจารุณี วรรณพิบูลย์    

นางณัชชา บูรณธร        น.ส.ชณัฐภรณ์ สุวรรณรัตน์

 ประถมปีที่ 3                                                                   

            ประถมปีที่ 4

 

 

 นางมลฑา ฆังรัตนะ

น.ส.สมใจ เพชรนิล

 

      

               

ประถมปีที่ 5

ประถมปีที่ 6

 

นางสุพัตรา จิตตะปาโล

 

นางอัจจิรา ปิ่นทองพัน

            นางสาวมยุรี  อุสมาน

 

 

ครูพิเศษ

 

นายสุทธิพงศ์ ขุนชิตร

 

นายปุณณวิช เพชรสุวรรณ

 

 

 

นางจิรโสภา ชื่นนคร

นายอรรถวิท ตุลยกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรสำนักงาน

 

   

 

 

 

 

นางรัตนา  พันธ์ทอง

นางชวนพิศ เทพญา

นางวรัญญา ราชเรืองศรี

 

 

บุคลากรสนับสนุน (แม่ครัว)

     

 

 

นางอุไรวรรณ จิตวิมาศ

นางยุพา หม่อมท่า

 

 

 

นางสุพิศ เอียดคำสวน

 

 

 

บุคลากรสนับสนุน (พนง.ขับรถ)

 

 

นายสมนึก ดำจันทร์