เปิดรับนักเรียนใหม่เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้


- ชั้นเตรียมอนุบาล รับนักเรียน อายุ 2 ขวบ ถึงอายุ 2 ขวบ 11 เดือน
- ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียน อายุ 3 ขวบ ถึงอายุ 3 ขวบ 11 เดือน
- ชั้นอนุบาล 2 รับนักเรียน อายุ 4 ขวบ ถึงอายุ 4 ขวบ 11 เดือน
- ชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียน อายุ 5 ขวบ ถึงอายุ 5 ขวบ 11 เดือน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่จบหลักสูตรอนุบาล 3 และมีความพร้อมตามเกณฑ์

 

เอกสาร หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

ชั้นเด็กเล็ก/เตรียมอนุบาล

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตรนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง อย่างน้อง 1 ฉบับ
- สำเนาการรับวัคซีน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ( ใช้รูปถ่ายไม่เกิน 3  เดือน)
- รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 

ชั้นอนุบาล 1-3

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตรนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
- หลักฐานการเรียนระดับอนุบาล 1-2 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ประถมศึกษาปีที่ 1

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตร นักเรียน
- หลักฐานการเรียนชั้นอนุบาล

ประถมศึกษาปีที่ 2-6

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการย้ายโรงเรียน (ปพ.1, ปพ.6, ปพ.7, ปพ.8, ปพ.9 จากโรงเรียนเดิม)

 

การปิด-เปิดภาคเรียน

ชั้นเด็กเล็ก/อนุบาล 1

ชั้นอนุบาล 2-3

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2-6

       

 

การแต่งกายของนักเรียน

ชั้นเด็กเล็ก / เตรีมอนุบาล

- นักเรียนแต่งกายชุดเล็กของโรงเรียนวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ ส่วนวันอังคาร, พฤหัส แต่งกายชุดลำลอง และนำเปลี่ยนอีก 1 ชุด
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับ หรือนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน
- เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน ต้องปักหรือเขียนชื่อทุกชิ้น และส่งมอบให้ครูในวันเปิดเรียน โรงเรียนจะส่งคืนให้นำกลับไปซักทุกวันศุกร์
 
ชั้นอนุบาล 1-3
- เครื่องแต่งกายแบบนักเรียนวันจันทร์, อังคาร, และพุธ ชุดผ้าไทยวันพฤหัส และชุดพละในวันศุกร์
- รองเท้า ถุงเท้า (ตามที่กำหนด)
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับ หรือนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน
- เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน ต้องปักหรือเขียนชื่อทุกชิ้น 
ชั้นประถมศึกษา
- แต่งชุดนักเรียน (ตามแบบที่กำหนด) ชุดลูกเสือ เนตรนารี
- ป.1-3 ชุดลูกเสือ เนตรนารีสำรอง
- ป.4-6 ชุดลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
- ชุดพละ (ตามแบบที่กำหนด)
- รองเท้าถุงเท้านักเรียน (ตามที่กำหนด)

 

อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัว

ชั้นเด็กเล็ก/อนุบาล 1-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

- แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง
- ชุดเครื่องนอน (ตามที่กำหนด)
- แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง, แก้วน้ำ
- ถุงผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์

การดูแลความปลอดภัยเข้าไป

- โรงเรียนใช้ระบบประตูสแกนรายนิ้วมือเข้าได้เฉพาะผู้ปกครองของศูนย์เท่านั้นโดยนักเรียนขอบคุณผู้ปกครองสามารถสแกนลายนิ้วมือสำหรับรับส่งได้ไม่เกิน 3 ท่าน
- มีระบบบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดซีซีทีวีตลอด 24 ชั่วโมงทุกห้องทั่วบริเวณ
- กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องแจ้งทางโทรศัพท์ให้ครูประจำชั้นทราบล่วงหน้ามีระบบบันทึกการรับแทนและแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง