บทสรุปผู้บริหาร SAR โรงเรียนหวังดี 2563

ลงวันที่ : 16 มิ.ย. 64 เข้าชม : 1208 ครั้ง

บทสรุปของผู้บริหาร

ระดับปฐมวัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

             โรงเรียน หวังดี  รหัส 119010000 ที่ตั้ง  16 แขวง/ตำบล บ่อยางเขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์074-312811 โทรสาร  -  e-mail jungo18416 @yahoo.com website www.wangdee.ac.thได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ   20กรกฎาคมพ.ศ. 2485 เปิดสอนระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน   673 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน  65  คน โดยมี

นายวิทยา    เทพยา   ผู้รับใบอนุญาต

นายจักรพงษ์  เทพยา ผู้จัดการโรงเรียน

นางอัจจิมา  มาศนิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินของตนเอง

   1.  ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม

   2.  หลักฐานการสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

          2.1 สรุปผลการรายงานการประเมินโครงการของฝ่ายงานต่างๆ

          2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหวังดี 3 ปี

          2.3  รายงานการประเมินตนเองของครู

          2.4  ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ Best Practice การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

          2.5  ผลการวิเคราะห์สรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

          2.6  ผลการวิเคราะห์สรุปด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  3.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีก 1 ระดับ ดังนี้

                 3.1 ด้านครู   การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำ PLC ในกลุ่มสายชั้นอนุบาล 1-3

                    3.2 ด้านผู้เรียน   พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง เกิดความรู้ที่ฝังแน่น แก้ปัญหา/การดำรงชีวิตและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                     3.3 ด้านบริหารการจัดการโรงเรียน พัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  Platform ต่างๆที่ช่วยในการบริหารจัดการมาใช้ให้มากขึ้น เช่น ระบบการติดต่อสื่อสารผู้ปกครอง ระบบการเงิน ระบบการวัดประเมินผล

                     3.4 ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน  พัฒนาการใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย

4.นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี

4.1 ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา

          - การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

6.โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      6.1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา

      6.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

                                                           

อัจจิมา

                                                         ลงนาม.......................................(ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี)

                                                                 ( ดร.อัจจิมา  มาศนิยม)

                              วันที่   14   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2564

 

 

 

บทสรุปของผู้บริหาร

ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โรงเรียน หวังดีรหัส 119010000 ที่ตั้ง16 แขวง/ตำบล บ่อยางเขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์074-312811 โทรสาร  -  e-mail jungo18416 @yahoo.com website www.wangdee.ac.thได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ   20กรกฎาคมพ.ศ. 2485 เปิดสอนระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน   673 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน  65  คน โดยมี

  •  
  •  
  •  

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินของตนเอง

   1.  ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม

   2.  หลักฐานการสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

           2.1 สรุปผลการรายงานการประเมินโครงการของฝ่ายงานต่างๆ

          2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหวังดี 3 ปี

          2.3  รายงานการประเมินตนเองของครู

          2.4  ผลการวิเคราะห์สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

          2.5  ผลการวิเคราะห์สรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

          2.6  ผลการวิเคราะห์สรุปด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  3.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีก 1 ระดับ ดังนี้

                 3.1 ด้านครู  

                    -  การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดทำในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น

                    -  การจัดการเรียนการสอนตามแนวสมรรถนะ 

                    -  การพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีของครู เพื่อออกแบบการเรียนรู้

                    3.2 ด้านผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆให้มากขึ้น และพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ มีความกล้าแสดงออก

                    3.3 ด้านบริหารการจัดการโรงเรียน พัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  Platform ต่างๆที่ช่วยในการบริหารจัดการมาใช้ให้มากขึ้น เช่น ระบบการติดต่อสื่อสารผู้ปกครอง ระบบการเงิน ระบบการวัดประเมินผล มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนโครงงาน

                     3.4 ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน  พัฒนาการใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย

4.นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี

      4.1 ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

  5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา

    5.1 การสอนแบบ open approach  และ lesson study  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 6.โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      6.1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา

      6.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

                                                           

อัจจิมา

                                                     ลงนาม..............................................( ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี)

                                                                ( ดร.อัจจิมา  มาศนิยม )

              วันที่  14  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2564