ปรัชญาโรงเรียน การศึกษา คือความเจริญงอกงามของเยาวชน
คำขวัญของโรงเรียน วิชาดี มีคุณธรรม นำวินัย
คติพจน์ของโรงเรียน จงทำดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฒิสาธิกา
ตราโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

ชมพู - เทา
ชมพู  หมายถึง ความรัก ความสุภาพเรียบร้อย
สีเทา  หมายถึง ความเจริญงอกงามของสมอง

อักษรย่อประจำโรงเรียน ว.ด.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง
หมายถึง ความเจริญงอกงาม แผ่ไพศาล มีความมั่งคงแข็งแรง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกหางนกยูง
หมายถึง ความสุขสดชื่นแจ่มใส งดงาม