Hour of code. พี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป 5 เกี่ยวกับการเขียน code พื้นฐาน ในวิชาวิทยาการคำนวณ

Hour of code. พี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป 5 เกี่ยวกับการเขียน code พื้นฐาน ในวิชาวิทยาการคำนวณ

Hour of code. พี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป 5 เกี่ยวกับการเขียน code พื้นฐาน ในวิชาวิทยาการคำนวณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

ลงวันที่ 1 ม.ค. 62  เข้าชม 244 ครั้ง

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสาระที่ให้เกียรติในการเยี่ยมชม สังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2561 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนต้อไป

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสาระที่ให้เกียรติในการเยี่ยมชม สังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2561 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนต้อไป


ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสาระที่ให้เกียรติในการเยี่ยมชม สังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2561 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนต้อไป
-ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดร.เกษม เปรมประยูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ศน.พัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศน.ภาวนา นัครามนตรี และศน.คำพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
-คุณพิไลพร บุญโสภณ ห้องสมุดสองเล
-อ.โสภณ หมื่นพล อ.นพรัตน์ นวลจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
-ครูขวัญชนก พุฒซ้อน ครูผู้สอน โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

 

ลงวันที่ 1 ม.ค. 62  เข้าชม 264 ครั้ง

English Camp

English Camp

English Camp 24 ธันวาคม 2561

ลงวันที่ 1 ม.ค. 62  เข้าชม 249 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2562 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูปราโมทย์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ่อยางและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแหลมทรายเป็นประธานสงฆ์รับบิณฑบาตร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2562 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูปราโมทย์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ่อยางและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแหลมทรายเป็นประธานสงฆ์รับบิณฑบาตร

 กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2562 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูปราโมทย์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ่อยางและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแหลมทรายเป็นประธานสงฆ์รับบิณฑบาตร วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลงวันที่ 1 ม.ค. 62  เข้าชม 235 ครั้ง

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส 26 ธันวาคม 2561

ลงวันที่ 1 ม.ค. 62  เข้าชม 234 ครั้ง

นายจักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการโรงเรียนหวังดี ร่วมทำพิธีลงนามในข้อตกลงกับห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาจีน

นายจักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการโรงเรียนหวังดี ร่วมทำพิธีลงนามในข้อตกลงกับห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาจีน

นายจักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการโรงเรียนหวังดี ร่วมทำพิธีลงนามในข้อตกลงกับห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาจีน 20 ธันวาคม 2561

ลงวันที่ 1 ม.ค. 62  เข้าชม 236 ครั้ง

 
ทั้งหมด 235 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40