นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ

24 มิถุนายน 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย 10 ท่า
 การตรวจฟันและช่องปาก การวัดสายตา ให้แก่นักเรียนชั้นป.2-3

ลงวันที่ 27 มิ.ย. 62  เข้าชม 226 ครั้ง

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2

24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้าร่วม
”โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2”
#กิจกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษา อิงแนวคิดการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
พิธีเปิดโดยรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ดร. เกษม เปรมประยูร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ. ดร. กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

 

ลงวันที่ 27 มิ.ย. 62  เข้าชม 232 ครั้ง

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รูระดับปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องทฤษฎีและทักษะการคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ (น้ำ) วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62  เข้าชม 240 ครั้ง

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62  เข้าชม 253 ครั้ง

โรงเรียนหวังดีให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูจาก รร.อนุบาลวรรณฤดี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมการจัดกิจกรรมการสอนโปรแกรม Kid Brown Wings และ โปรแกรม EEP 11 มิถุนายน 2562

โรงเรียนหวังดีให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูจาก รร.อนุบาลวรรณฤดี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมการจัดกิจกรรมการสอนโปรแกรม Kid Brown Wings และ โปรแกรม EEP 11 มิถุนายน 2562

โรงเรียนหวังดีให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูจาก รร.อนุบาลวรรณฤดี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมการจัดกิจกรรมการสอนโปรแกรม Kid Brown Wings และ โปรแกรม EEP
11 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 265 ครั้ง

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 263 ครั้ง

 
ทั้งหมด 280 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47