ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

8-9 พ.ค. 61 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพครูและการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 2607 ครั้ง

 ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า

ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า

24-25 เมย.2561 ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 2524 ครั้ง

ผู้จัดการ และคณะครูอังกฤษระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรKinder musik educator trainer 2018 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการ และคณะครูอังกฤษระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรKinder musik educator trainer 2018 ณ กรุงเทพมหานคร

28-30 เมย.61 นายจักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการ และคณะครูอังกฤษระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรKinder musik educator trainer 2018 ณ กรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 2586 ครั้ง

 ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรขาคณิตระดับโรงเรียน"

นางอัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรขาคณิตระดับโรงเรียน" สำหรับโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูโดยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach Lesson Study) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 2554 ครั้ง

ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตคู่คิดคำนวณ IQ 180 23-24 เมย.2561

ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตคู่คิดคำนวณ IQ 180 23-24 เมย.2561

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์พร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตคู่คิดคำนวณ IQ 180 23-24 เมย.2561 วิทยากร นายธีรวัฒน์ ทองเสนอ ครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2560

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 2610 ครั้ง

คุณครูระดับประถมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ

คุณครูระดับประถมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ

คุณครูระดับประถมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ โดยมีศน.พัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 2647 ครั้ง

 
ทั้งหมด 311 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52