กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

 26/04/2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล 1  ประถมศึกษาปีที่ 1   มีบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาสมองของลูกรัก โดยผศ.สถิรนันท์ คงอยู่แก้ว การแนะนำโปรแกรมKids Brown Wings ของห้องIEP โดยศ.ดร.โชล รองอธิการมหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 2-6 รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวมจากผู้อำนวยการ                ผู้จัดการ การบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาสมองลูกรัก โดยผศ.สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 699 ครั้ง

กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเด็กๆช่วงซัมเมอร์คอร์ส วันที่ 11 เมษายน 2562

กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเด็กๆช่วงซัมเมอร์คอร์ส วันที่ 11 เมษายน 2562

กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเด็กๆช่วงซัมเมอร์คอร์ส วันที่ 11 เมษายน 2562

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 743 ครั้ง

ครูฝ่ายประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 เมษายน 2562

ครูฝ่ายประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 เมษายน 2562

ครูฝ่ายประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 เมษายน 2562

 

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 741 ครั้ง

ครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมสรุปถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนาโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

ครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมสรุปถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนาโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

ครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมสรุปถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนาโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 2 เมษายน 2562

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 747 ครั้ง

ดร.อัจจิมา มาศนิยม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่13 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

ดร.อัจจิมา มาศนิยม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่13 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

ดร.อัจจิมา มาศนิยม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่13 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวีธีการแบบเปิด (open approach) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30-31 มีนาคม 2562

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 731 ครั้ง

เด็กๆสนุกกับสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโปรแกรม Kids Brown Wings  ✨นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนชั้นสูง Netboard (Interactive Board) และโปรแกรมภาษาอังกฤษจาก Brown University

เด็กๆสนุกกับสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโปรแกรม Kids Brown Wings ✨นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนชั้นสูง Netboard (Interactive Board) และโปรแกรมภาษาอังกฤษจาก Brown University

เด็กๆสนุกกับสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโปรแกรม Kids Brown Wings 
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนชั้นสูง Netboard (Interactive Board) และโปรแกรมภาษาอังกฤษจาก Brown University

ลงวันที่ 22 มี.ค. 62  เข้าชม 840 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52