ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนินาถ พันธ์ทอง นักเรียนชั้นป.6 /1 และผู้ปกครองในโอกาส ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ลงวันที่ : 21 ม.ค. 65 เข้าชม : 439 ครั้ง