โครงการ English-Chinese Boost Camp

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ โครงการ English-Chinese Boost Camp ณ โรงเรียนหวังดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 50 คน

ลงวันที่ : 18 ก.พ. 64 เข้าชม : 13 ครั้ง