การแสดงความสามารถของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ณ ถนนคนเดินสงขลา

การแสดงความสามารถของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 เพื่อส่งเสริมคสามสามารถของนักเรียน การกล้าแสดงออก และประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ เวทีดนตรี ถนนคนเดินสงขลา
นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านภาษา ดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ลงวันที่ : 4 ก.พ. 63 เข้าชม : 46 ครั้ง