กิจกรรมตลาดนัดหวังดี

กิจกรรมตลาดนัดหวังดี จัดขึ้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2562  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ อาชีพ โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ เด็กๆเรียนรู้จากการลงมืปฏิบัติ วางแผน แก้ปัญหา นำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

ลงวันที่ : 25 ธ.ค. 62 เข้าชม : 28 ครั้ง