ศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา
 ตาม “โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2”
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ : 25 ธ.ค. 62 เข้าชม : 23 ครั้ง