ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class ) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิ

 ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class )
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.) 
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิตศาสตร์ศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2562
 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวและโรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี ในการนี้ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ
 ประสบการณ์ภาคปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ลงวันที่ : 25 ก.ย. 62 เข้าชม : 411 ครั้ง