โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ

    โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ.1 และนางซีซ๊ะ หมีคง ครูผู้สอนชั้นอ.1 
นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการสอนแบบต่างๆ 
นำเยี่ยมชมชั้นเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 19 กันยายน 2562

ลงวันที่ : 25 ก.ย. 62 เข้าชม : 403 ครั้ง