โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2

24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้าร่วม
”โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2”
#กิจกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษา อิงแนวคิดการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
พิธีเปิดโดยรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ดร. เกษม เปรมประยูร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ. ดร. กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

 

ลงวันที่ : 27 มิ.ย. 62 เข้าชม : 331 ครั้ง