คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 โดยนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในระดับอ.1-3 ทุกโ

 คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 
โดยนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ
 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในระดับอ.1-3 ทุกโปรแกรม การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งผลการติดตามทั้งหมดอยู่ในระดับดีเยี่ยม วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ : 31 พ.ค. 62 เข้าชม : 342 ครั้ง