ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสาระที่ให้เกียรติในการเยี่ยมชม สังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2561 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนต้อไป


ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสาระที่ให้เกียรติในการเยี่ยมชม สังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2561 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนต้อไป
-ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดร.เกษม เปรมประยูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ศน.พัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศน.ภาวนา นัครามนตรี และศน.คำพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
-คุณพิไลพร บุญโสภณ ห้องสมุดสองเล
-อ.โสภณ หมื่นพล อ.นพรัตน์ นวลจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
-ครูขวัญชนก พุฒซ้อน ครูผู้สอน โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

 

ลงวันที่ : 1 ม.ค. 62 เข้าชม : 499 ครั้ง