โครงการเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชน

โครงการเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชน สนับสนุนโดยสสส. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ การลดการใข้โฟม การทำน้ำหมักชี วภาพ วิทยากรโดย นายอารี เล็กอุทัย กรรมการบริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) นางสาว ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการกินผักฯ และนายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกระดับชั้นที่ให้ความร่วมมือด้วยดี วันที่ 

ลงวันที่ : 8 ส.ค. 61 เข้าชม : 1157 ครั้ง