ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

8-9 พ.ค. 61 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพครูและการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ : 9 พ.ค. 61 เข้าชม : 1751 ครั้ง