ค่าธรรมเนียม


เด็กเล็ก
อายุ 2 ขวบ ถึง 2 ขวบ 8 เดือน  
- เลี้ยงดูเป็นรายเดือน เดือนละ

3,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี

- ค่าตรวจสุขภาพ/ปี

1,000 บาท 

200 บาท

100 บาท

รวม(แรกเข้า)

4,300 บาท


เตรียมอนุบาล 

- ค่าธรรมเนียมการเรียน (อายุไม่ครบตามเกณฑ์)
- ค่าอาหาร + นม
- ค่าสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
- ค่าเอกสารประกาอบการเรียน
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
- ค่าบริการระบบ student care
- ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี
- ค่าตรวจสุขภาพ / ปี

3,000 บาท
3,700 บาท
   700 บาท
   700 บาท
1,200 บาท
   150 บาท
   150 บาท
   100 บาท

รวม 
(หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเครื่องแบบ และ ชุดเครื่องนอน)

9,700 บาท
 


ระดับอนุบาล 1 (อายุครบตามเกณฑ์)

- ค่าธรรมเนียมการเรียน (อายุครบตามเกณฑ์) เบิกได้  
- ค่าธรรมเนียมการเรียน (อายุครบตามเกณฑ์) เบิกไม่ได้
- ค่าอาหาร
- ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
- ค่าเอกสารประกาอบการเรียน
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
- ค่าบริการระบบ student care
- ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี
- ค่าตรวจสุขภาพ / ปี
- นม

2,756 บาท
   2,556 บาท
3,200 บาท
   700 บาท
   700 บาท
1,200 บาท
   150 บาท
   150 บาท
   100 บาท
ฟรี

รวม  เบิกได้
        เบิกไม่ได้

8,956 บาท
   8,756 บาท


ระดับอนุบาล 2-3
- ค่าธรรมเนียมการเรียน  (เบิกได้)  
- ค่าธรรมเนียมการเรียน  (เบิกไม่ได้)
- ค่าอาหาร
- ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
- ค่าเอกสารประกาอบการเรียน
- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
- ค่าบริการระบบ student care
- ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี
- ค่าตรวจสุขภาพ/ปี
- นม

2,756 บาท
   2,556 บาท
3,200 บาท
   700 บาท
   700 บาท
   500 บาท
1,200 บาท
   150 บาท
   150 บาท
   100 บาท
ฟรี

รวม   เบิกได้
         เบิกไม่ได้

9,456 บาท
   9,256 บาท


ระดับประถมศึกษา

- ค่าธรรมเนียมการเรียน  (เบิกได้)  
- ค่าธรรมเนียมการเรียน  (เบิกไม่ได้)
- ค่าอาหาร
- ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
- ค่าบริการระบบ student care
- ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี
- ค่าตรวจสุขภาพ / ปี
- นม

2,670 บาท
   2,370 บาท
3,200 บาท
   600 บาท
1,200 บาท
   700 บาท
   150 บาท
   150 บาท
   100 บาท
ฟรี

รวม   เบิกได้
         เบิกไม่ได้

8,770 บาท
   8,470 บาท

อาหารกลางวัน ภาคเรียนละ

3,200 บาท

 

 

รถรับ - ส่งนักเรียน

- สายในเขตเทศบาล
- สายนอกเขตเทศบาล (ทุ่งหวัง,ควนหิน,สิงหนคร)
700 บาท
800 บาท

 

รถร่วมบริการ


 

 

หมายเหตุ

- เตรียมอนุบาล
- เปิดภาคเรียน อ.1
- เปิดภาคเรียน อ.2 - อ.3
- เปิดภาคเรียน ป.1 - ป.6
 

วันที่ 
วันที่ 
วันที่ 
วันที่ 

สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

- เตรียมอนุบาล
- อนุบาล 1 - 3
- ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันที่ 
วันที่  
วันที่