ครูเนอร์เซอรี่

                                                                          

 

นางสมพิศ รอดรมย์

นางรพีพรรณ ปันทรัตน์     น.ส.รัตนา ทองอ่อน

 

 

ครูเตรียมอนุบาล

 

 

 
                 

 

 

นางจุฑาาศ  จุฑามาศ       น.ส.ทิตธิดา แก้วเอียด

 

ครูผู้ช่วย

      

           

     

น.ส.อนุสรา วงศ์สุวรรณ

   นางพัทริญา ปรีชา          นางพิมพา แซ่ตั่น

 

 

 

                                                        

น.ส.ใจดี เขียวเจริญ        น.ส.พราวตา ศิริชา          นางขวัญธิดา ขาวอินทร์ 

อนุบาล1

                               

               

นางปริศนา ขวัญทอง            นางจันทร์เพ็ญ  สนธ์ศิริ                นางสุวณี  บุญทอง                            

     

                                               

        นางซีส๊ะ หมีคง              นางสดุดี จิตรนิรัตน์                  น.ส.วัลภา มะตาเฮ      

 

   
 

อนุบาล2

                           

น.ส.ผกาทิพย์ โค่ยสัตยา              นางสุนันท์ ทองญวน                                             

   

 

      

 

                  

น.ส.นงคราญ  ปรางสุวรรณ           นางอุมา เดชสงค์

 

 

อนุบาล3

นางสุคนธ์ ใจบำรุง

นางชนากานต์ บุญศรี

นางธนาพร ล่องแก้ว

 

 

บุคลากรระดับประถม

 

   ประถมปีที่ 1

          ประถมปีที่ 2

 

     

        

นางวราพร ทัพภะ

นางละม้าย จันทะ

    นางมลฑา ฆังรัตนะ

        น.ส.ชณัฐภรณ์ สุวรรณรัตน์

 

 ประถมปีที่ 3                                                                   

            ประถมปีที่ 4

นางณัชชา บูรณธร

นางจารุณี วรรณพิบูลย์

      นางสุพัตรา จิตตะปาโล

               นางสาวมยุรี  อุสมาน

 

ประถมปีที่ 5

ประถมปีที่ 6

น.ส.ธนภรณ์ ศิริรักษ์

นางอัจจิรา ปิ่นทองพัน

            น.ส.สมใจ เพชรนิล

นางอรทัย ศรียะพันธ์

 

ครูพิเศษ

นายสุทธิพงศ์ ขุนชิตร

นายเจริญวิทย์ ชูเชิด

นายปุณณวิช เพชรสุวรรณ

 

 

 

นางจิรโสภา ชื่นนคร

นายอรรถวิท ตุลยกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรสำนักงาน

 

   

 

 

 

 

นางรัตนา  พันธ์ทอง

นางชวนพิศ เทพญา

นางวรัญญา ราชเรืองศรี

 

                                                      

 นางปภัสสรา แสงเพ็ชร           น.ส.จุฑามาศ อ่อนสุวรรณ

บุคลากรสนับสนุน (แม่ครัว)

     

 

 

นางอุไรวรรณ จิตวิมาศ

นางยุพา หม่อมท่า

 

 

 

นางสุพิศ เอียดคำสวน

 

 

 

บุคลากรสนับสนุน (พนง.ขับรถ)

 

 

นายสมนึก ดำจันทร์